Pacienți

Spitalul Orășenesc "Sfântul Ștefan" Rovinari

Regulamentul de ordine interioară pentru pacienti / aparținători

(extras din Regulamentul Intern al spitalului)

Obligațiile pacientului:

Art. 50 (1) Pacientilor internaţi și aparținătorilor (după caz) li se aduc la cunoştinţă, la internare, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor accepta
respectarea acestora prin semnarea de luare la cunoştinţă în Acordul pacientului informat aflat în foaia de observaţie.
(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora pe perioada internării sau a consultului din ambulatoriu sau din UPU / Camera de Gardă.
(3) Obligatiile pacienților/aparținătorilor pe timpul internării în compartimentele cu paturi ale spitalului, sunt:
1. La internare, să prezinte toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor, cât şi de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Informarea medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate a pacientului.
3. Respectarea conduitei terapeutice și a regulilor de igienă, cooperarea la tratament și investigațiile paraclinice.
4. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea de oraș aparținătorilor. Vor fi păstrate în salon numai articole de lenjerie necesară. Depozitarea de bagaje în saloane este interzisă.
5. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosesc pe timpul internării şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului (de către pacient, aparținător sau vizitator).
6. Este interzisa aducerea de acasa de aparatura electrica de catre apartinatori pentru a fi folosita in salon, cum ar fi fierbatoare electrice, sterilizatoare de uz personal, radiatoare, aeroterme, etc, precum și folosirea oricărui mijloc de producere a flacărei sau a scânteii.
7. Pe timpul internării, pacienții și aparținătorii vor purta ținuta proprie (pijama, capot) sau cea asigurată de spital iar lenjeria de pat utilizată va fi doar cea a spitalului.
8. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală precum si in timpul vizitei echipei medicale in salon.
9. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada spitalizării fotografierea și filmarea de către aparținători sau pacienți cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
10. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandărilor medicului curant. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.

11. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unitatii afişate în locuri vizibile.
12. Programul de vizită este stabilit în condițiile unui cât mai eficient control al siguranței mediului spitalicesc și este de luni până vineri, în intervalul 15.00- 17.00 iar în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, 10.00-17.00. Într- un salon cu mai mult de 3 paturi, pot fi vizitați simultan 2 pacienți, de către cel mult 3 persoane, care vor intra pe rând în salon. Pe timpul vizitei, vizitatorii vor purta pelerina și încălțările de protecție și nu se vor așeza pe paturile din salon.
13. În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc;
14. Programul de servire a mesei este afișat la avizierul secției. Pacienții vor servi masa la pat dacă sunt nedeplasabili sau în salon.
15. Discutiile purtate de catre vizitatori și aparținători in spital vor fi facute pe ton calm si in liniste, fara a perturba pe ceilalti pacienti si nici personalul medical.
16. Pe timpul contravizitei, dacă este necesar să se efectueze o manevră medicală pentru un pacient, aparținătorii vor evacua salonul, asigurând în acest fel desfășurarea în condiții optime a actului medical.
17. Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant iar pacienții vor fi însoțiți de personalul spitalului (în special pacienții cu probleme de deplasare). Părăsirea secției se face doar cu aprobarea personalului sanitar de serviciu (responsabilul de salon) doar pentru deplasarea în curtea spitalului (alei, spațiul verde, chioșcul alimentar sau biserică).
18. Dacă starea pacientului permite, în timpul dintre vizite și în afara orelor de servire a mesei, conform programului afișat pe secție, pacientul se poate deplasa în curtea spitalului pentru relaxare, fără să părăsească perimetrul spitalului, cu condiția să comunice și să aibă acceptul asistentei șef de secție sau a personalului medical de serviciu.
19. Se recomandă evitarea consumării de către pacient a alimentelor aduse de acasă fără acordul medicului curant precum și a celor contraindicate de personalul medical. Alimentele pot fi păstrate în frigiderul secției, în pungi etichetate cu numele pacientului și numărul salonului.
20. Pacienții și aparșinătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau asistentului şef de secţie (personalul sanitar de serviciu), care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
21. Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.
22. Pacienții sunt obligaţi să explice si sa lămurească membrii familiilor lor în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile lor pe timpul internării și după externare.
23. Plecarea din spital a pacientului se realizează doar prin externarea la cerere.

(4) Obligatiile aparținătorilor / pacienților pe timpul consultului în UPU / Camera de Gardă, sunt:
1. Să prezinte la ghișeul de prezentare toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Să respecte conduita terapeutică și regulile de igienă, cooperarea la tratament și informarea medicului / asistentei în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate a pacientului.
3. Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului sau al UPU / CG pe care le folosește pe timpul consultațiilor şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului.
4. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află la UPU / CG fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
7. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unității afişate la locuri vizibile.
8. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
9. Pacienții și aparșinătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil personalului medical care este obliga să asculte şi să rezolve orice plângere.
10. Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.
(5) Obligatiile pacienților/aparținătorilor pe timpul consultului ambulatoriu, sunt:
1. Să prezinte medicului curant toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Să respecte regulile de igienă și să trateze cu maximă seriozitate conduita terapeutică, cooperarea la tratament și informațiile medicului / asistentei în legătură cu evoluţia stării de sănătate a copilului.

3. Să mențină integritatea bunurilor din patrimoniul ambulatorului şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispoziție (în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului de către copil sau aparținător).
4. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află în perimetrul ambulatorului fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
7. Să respecte personalul medical și regulile de ordine interioară ale unității afişate la avizierul ambulatorului.
8. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
9. Pacienții și aparșinătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil personalului medical care este obliga să asculte şi să rezolve orice plângere.
10. Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.

Drepturile pacientului:

Extras din Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului – Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003

 1. Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate, de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale;
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare;
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 7. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 8. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau;
 9. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 10. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 11. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 12. Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 13. Consimtamântul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
 14. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;
 15. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres;
 16. Pacientul are acces la datele medicale personale;
 17. Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului;
 18. Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare;
 19. Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale. În cazul în care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale;
 20. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 21. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în masura posibilitatilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial;
 22. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
 23. Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective;
 24. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
 25. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare;
 26. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, în program continuu.